STRATEGI

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Vision och beslutsamhet präglar

Lunds utbyggnadsstrategi

Foto: Kennet Ruona & Miriam Preis

Med förtätning som ledord skapar vi en stad med än mer liv vilket också leder till en tryggare och mer attraktiv miljö då de ”öde” platserna blir färre.

Förtäta. Fokusera. Bygg färdigt. Så formuleras Lunds utbyggnads- och boendestrategi  för 2025.

– All planerad utveckling av större områden inom kommunen sker i anslutning till spårburen kollektivtrafik, säger Marcus Horning, Lunds stadsbyggnadsdirektör.

Utbyggnads- och boendestrategin har tagits fram gemensamt av stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen och formulerar kommunens bostadspolitiska mål.

 

– Det handlar helt enkelt om hur Lund ska växa, hur mark ska hanteras och hur vi gör det möjligt att bygga fler bostäder, förklarar Marcus Horning.

 

Det 48-sidiga dokumentet, som antogs av kommunen i höstas, preciserar delar av utbyggnaden i kommunens översiktsplan för 2015–2025. Syftet är att kraftsamla kommunens resurser till priori­terade utbyggnadsområden och göra tydligt för marknaden vad man vill.

 

De senaste tio åren har Lunds kommun vuxit med cirka 14 000 invånare och befolkningen förväntas fortsätta att öka. Under samma period har det byggts cirka 6 000 bostäder. Etableringen av MAX IV och ESS kommer att skapa ett extra tryck på behovet av bostäder i hela regionen, men särskilt i Lund. Enligt kommunens befolkningsprognos har Lunds kommun
130 000 invånare 2023, cirka 15 000 fler än i dag.

 

Strategidokumentet sammanfattas i de tre huvudorden Förtäta. Fokusera. Bygg färdigt.

 

– När vi med förtätning som ledord skapar en stad med än mer liv, leder det också till en tryggare och mer attraktiv miljö då de ”öde” platserna blir färre.

 

Fokus ska enligt dokumentet vara på utbyggnad och planering på högklassiga kollektivtrafiklägen för att stärka stadskärnans roll och nämner bland annat att:

 

• Lund C ska göras till en attraktiv entré till staden.

• Science Village blir en levande mötesplats.

• Öresundsvägen blir en naturlig förlängning av stadskärnan åt nordväst.

 

– Lund har en unik spelplan utifrån en stor befintlig stadsväv. Vi ser mer möjligheter i hjärtat av staden och vad vi gör just nu är att länka ihop staden till en sammanhängande stadsmiljö med den nya spårvägen, säger Marcus Horning.

 

– Fokus fram till 2025 för staden är att dra nytta av investeringen i spårvägen Lund C – ESS och längs det stråket skapa attraktiva miljöer för boende och verksamheter.

 

Den tredje devisen om att bygga färdigt, kan synas självklar, men behöver inte alltid vara det i en demokratisk process med översiktsplaner, detaljplaner, samråd och överklagandemöjligheter.

 

I strategidokumentet är man ändå tydlig med att kommunen och olika bygg­aktörer måste göra klart de områden som redan påbörjats och att begränsa antal projekt för att dra nytta av gjorda investeringar och göra påbörjade områden attraktiva.

 

Marcus Horning menar att beslutsprocesserna snabbats upp under de senaste åren.

 

– Nu förvandlas tankar och planer betydligt snabbare till handling, säger han och förklarar det bland annat med att vi i dag tydligare ser fördelen av att bygga mer.

Mål för Utbyggnads- och boendestrategi för Lund 2025:

– Bidra till att effektivisera och kraftsamla kommunens resurser till prioriterade utbyggnadsområden.

 

– Tydliggöra kommunens intentioner och arbetssätt för marknadens aktörer och andra intressenter i kommunen.

 

– Samla riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen.

 

– Definiera robusta strategier som över tid ska kunna ta hand om oförutsägbara händelser och konjunktur-svängningar.

 

– Definiera övergripande ambitioner och viktiga principer för utbyggnaden fram till 2025.

Med fokus på:

– Utbyggnad och planering till högklassiga kollektivtrafiklägen.

 

– Orternas och stadsdelarnas attraktivitet genom förtätning och vitalisering av centrummiljöer för hållbarhet och attraktivitet i hela kommunen.