Översiktsplan

”Vi bygger Lund tillsammans”

sid30bild1

Utvecklingen av nya bostadsområden, infrastruktur som klarar av en ökad befolkningsmängd och nya arbetsplatser behöver också synas i vår översiktsplan, säger Cecilia Hansson.

En av de viktigaste egenskaperna hos en översiktsplanechef är förmågan att ha siktet framåt, och samtidigt alltid ha ett öga i backspegeln.
– Framtiden håller jag mig ödmjuk inför, samtidigt som det är viktigt att ha en klar riktning vart vi ska, säger Cecilia Hansson, översiktsplanechef.

Den nya översiktsplanen är tänkt att vara vägledande för stadsutvecklingen fram till 2040. Tjugo år i ett stadsutvecklingsperspektiv är inte särskilt lång tid. Ändå har det sedan 1998 hänt så stora och avgörande saker att det går att tala om ett paradigmskifte. Tanken svindlar över det som inte fanns för tjugo år sedan, men som har påverkat hela vårt sätt att leva, resa och planera för framtiden.
– Tänk bara på att det inte fanns smartphones som vi kunde nå internet med i var mans ficka. Facebook och andra sociala medier fanns inte. Förutom den digitala revolutionen har vi varit med om tsunamis och nine-eleven som påverkar både vår miljömedvetenhet och säkerhetstänkande, säger Cecilia Hansson.
Lunds Centralstation är landets tredje största räknat till antalet personer som passerar varje dag. Man räknar med att Lunds befolkning ska kunna öka från 120 000 till 160 000 fram till 2040.
I förarbetet till översiktsplanen har man gjort analyser av vad som skapar en attraktiv stad och vad Lund bör satsa på för att medborgarna ska fortsätta trivas. Bland annat behövs drygt 26 000 nya bostäder och infrastrukturen behöver byggas ut.

Vi lever just nu i en intressant tid. Sam­tidigt som vi blir mer individualistiska, digitala och anonyma, så ökar vår efterfrågan på gemenskap och dynamiska sammanhang. Vi flyttar inte enbart dit jobben finns, utan där det finns möjlighet till självförverkligande och där spännande möten, oväntade eller väntade, kan uppstå.
– Lund har en helt unik miljö med universitetet mitt i stan, en fantastisk stadsmiljö och nära till friluftsliv, natur och landsbygden. Det regionala och globala är lättillgängligt. Vi har det småskaliga och det storskaliga i samma kommun. Vi har ett ansvar att både förädla de fantastiska kulturvärden vi har och att skapa förutsättningar för att fortsätta vara i framkant, säger Cecilia Hansson.

En stor del av tankearbetet är hur framtidens infrastruktur ska se ut. Nya cykelbanor och cykelparkeringar är en självklarhet att bygga i Lund. Cecilia Hansson tror på att skapa större utrymme för promenadstråk.
En ökad befolkning kräver ett hållbart resande och kollektivtrafiken behöver byggas ut. Kunskapsstråket är ett svar på ett behov av att koppla och binda samman Lunds innerstad med den nya stadsdelen Brunnshög som på sikt beräknas rymma 40 000 boende och arbetande.
– När infrastrukturen är på plats vågar företag etablera sig en bit utanför stadskärnan och bostäderna blir mer attraktiva, säger Cecilia Hansson.
Lundaborna har varit väldigt engagerade i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för de närmaste tjugo åren.
– En stor del av förklaringen är att fler har blivit medvetna om att staden är något vi bygger tillsammans, en känsla av ett ökat personligt ansvar. Det bidrar till ett engagemang. Vi har också bjudit in barn och ungdomar att ha synpunkter på översiktsplanen och då sår det ytterligare frön till ett engagemang när de blir vuxna, säger Cecilia Hansson.

Hela förslaget till översiktsplan kan du läsa på lund.se/op

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska uttrycka kommunens vilja för hur mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har genom sin vägledande funktion en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling.

Text: Cecilie Östby
Foto: Jan Nordén