STÅNGBY

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Stångby lockar – utanför stan men ändå nära

Illustration av torget i detaljplanområdet Stångby Väster II.

Illustration av en så kallad huvudgata i detaljplanområdet Stångby Väster II. Huvudgatorna ska kunna ta det största trycket från trafiken till och från området, medan smågatorna hör till det finmaskiga nätet som endast de som bor använder.

Illustration av en så kallad smågata i detaljplan­området Stångby Väster II.

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Fem kilometer norr om centrala Lund är Stångby en mycket attraktiv plats att bo på. Stadsnära, men ändå med den lilla ortens fördelar.

Navet i villasamhället Stångby är stationen. I dag stannar pågatågen mellan Lund och Malmö här, men för över hundra år sedan byggdes den i samband med att det blev dubbelspår mellan Lund och Eslöv.

 

Det gamla stationshuset ligger kvar, och hela trakten är gammal kulturbygd med stora kulturmiljövärden. Fram till 2000-talet låg hela bebyggelsen, förutom enstaka hus, väster om järnvägen, och huvuddelen av stationssamhället fanns i en kil mellan järnvägen och Vallkärra­vägen. Nu planeras för nya bostadsområden både öster om järnvägen och norr om Vallkärravägen.

 

Stångby är attraktivt. Landets fördelar med stadens utbud alldeles nära. Befolkningen i Stångby har nästan tredubblats sedan de 658 personer som bodde här år 2 000.

 

Lunds kommun har en tydlig princip när det gäller att bygga ut staden: Att bygga där det redan i dag finns befintliga kollektivtrafikstråk med goda förutsättningar för hållbara resor, samtidigt som man vill använda minsta möjliga jordbruksmark av den höga klass som finns i området.

 

Detaljplanerna för Stångby är komplexa på grund av den stora ytan och de två starka intressena – jordbruksmarken och bostadsbyggandet, en är överklagad, andra har börjat byggas och ytterligare en är under planering. Processen för en detaljplan kan gå smidigt, men den kan också bli utdragen. Det ligger i sakens natur och är en del av den demokratiska processen.

 

Väster om järnvägen tänker sig kommunen en blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 750 nya bostäder, bland annat med ett äldreboende. I den nu överklagade planen finns också:

• En mellan- och högstadieskola och en förskola.

• Ett allaktivitetshus.

• Möjlighet till kommersiell och social service i bottenvåningar.

• Ny torgbildning som en del av Stångbys centrumstråk.

• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.

• En stor park mitt i byn för alla Stångbys invånare.

 

Arbetet med detaljplanen för östra Stångby pågår nu och här finns planer på 700 nya bostäder i blandade former, både enfamiljshus och flerfamiljshus. Men också att:

• Flytta järnvägsstationen några hundra meter norrut för att skapa bättre och mer sammanhållna möjligheter för kollektivtrafik och cykelstråk.

• Ett torg med livsmedelsbutik.

• Andra butikslokaler.

• Distriktssköterskemottagning.

• En busshållplats.

 

– Vi utgår från stationen som ett nav när Stångby växer på båda sidor av järnvägen, säger planarkitekt Ella Swahn. Med torg och livsmedelsbutik och annan service i anslutning till stationen skapas de förutsättningar som behövs för ett levande område som lockar allt fler.

 

– Vi vill ändå behålla känslan av att man bor på en liten ort, samtidigt som det är lätt att komma in till centrala Lund. Stångby skulle kunna bli en trädgårdsstad som är attraktiv för många.

Under våren 2015 hölls

en dörrknackar­kampanj

i Stångby om planerna

för byn.

Aktiv dialog om Stångby för alla

Det är många som har synpunkter på planerna för Stångby. Här finns högklassig jordbruksmark och öppna vyer och Stångby­borna är måna om sin by. Samtidigt finns behovet att skapa möjligheter för andra att flytta hit.

 

Detaljplaner har överklagats och kommunen har haft dörrknackningskampanjer, utställningar och ett ”På-plats-kontor” bemannat första torsdagen i varje månad klockan 15–18 för att informera och lyssna.

 

– Det är många Stångbybor som är intresserade och för oss är det viktigt att vi alla pratar utifrån gemensamma fakta, säger planarkitekt Ella Swahn. Det ger oss bättre förutsättningar.

Ny idrottshall

börjar växa fram

Arbetet med den nya idrottshallen i Stångby pågår för fullt och byggnaden som kommer att ha både idrotts- och slöjdlokaler kommer att bli klar för inflytt i slutet av 2017. Hallen kommer att ha linjer och utrustning för handboll (kort plan), basket, volleyboll, badminton och innebandy. Bommar rep och ringar kommer också att vara monterade.

 

Hallen har utformats för skolans behov, men kommer även att kunna användas av föreningar under kvällstid.