Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Så regnsäkrar vi städerna

Utsikt över Råbysjön i Råby sjöpark i Lund.

Riktigt räliga regn. Det får vi räkna med allt oftare i framtiden på grund av klimatförändringen. Därför arbetar VA SYD tillsammans med kommunerna fram strategier och åtgärdsplaner för hur vi ska klimatsäkra våra städer.

Dagvatten är regn och smältvatten som via ytor ovan mark eller i ledningar rinner ut i hav, sjöar och vattendrag eller leds till avloppsreningsverken. Dagvatten hanteras av VA SYD tillsammans med ägarkommunerna och det långsiktiga arbetet definieras i dagvattenstrategier och i konkreta åtgärdsplaner. Skyfall, när himlen öppnar sig och ger ifrån sig stora mängder på kort tid, kräver särskilda planer för att dessa extrema situationer ska kunna mötas på ett så bra sätt som möjligt.

 

Dagvatten kräver ytor

Varje kommun har en dagvattenstrategi som styr planeringen och anger den gemensamma ambitionen för dagvattenhantering vid nybyggnation och i den befintliga bebyggelsen, och en åtgärdsplan för planering av kapacitetshöjande åt­gärder på avloppsledningsnätet.

 

Gemen­­samt för båda är att de styr ett dagligt arbete och lösningar som ska fungera under mer eller mindre normala förhållanden. En utmaning för att få en fungerande vardagsmiljö är att hitta ytor för vattnet. Sedan länge tas dagvattnet emot av ledningar under mark. Dessa har dock begränsad kapacitet. Om rören fylls svämmar vattnet över på gator och kan tränga in i källare eller fylla viadukter.

 

Öppna system

En del i strategierna är därför att anlägga så kallade öppna dagvattensystem.

 

– Det kan till exempel vara anlagda dammar eller diken. Här fördröjs vattnet samtidigt som det kan svämma över sina kanter när det kommer mer vatten än normalt. Öppna system har också en viss renande effekt genom att föroreningar sedimenterar och faller ner till botten, förklarar Karin Fernström, chef för ledningsnätavdelningen på VA SYD.

 

Ett exempel på öppet dagvattensystem är den nyanlagda Råbysjön i Lund. Utöver att vara mottagare av dagvatten förhöjer Råbysjön med sin vattenspegel kvaliteten för de boende i området. Öppna dagvattensystem gynnar också den biologiska mångfalden, både inom djur- och växtlivet.

 

Kartläggning inför skyfall

Skyfall är den andra stora frågan kopplat till klimatsäkring och vatten. Därför tar VA SYD nu fram planer tillsammans med respektive ägarkommun för att hantera skyfall så bra som möjligt. Inför skyfall handlar det till exempel om att ha kartlagt vilka samhällsviktiga funktioner som måste skyddas, var vattnet ställer sig och hur det kan ledas.

 

– Vid skyfall är det viktigt att hitta tillfälliga ytor där vattnet tillåts rinna eller fördröjas, till exempel vägar som stängs av eller fotbollsplaner dit vi kan leda vattnet.

 

Samarbete är centralt

Flera olika intressenter berörs och har ansvar i frågorna, exempelvis fastighets-ägare och försäkringsbolag. Den centrala framgångsfaktorn är samarbete.

 

– Alla intressenter måste hela tiden tänka skyfall när vi bygger nytt för att inte förvärra situationen, säger Karin Fernström.

 

– Vi måste ha en bra dialog och kommunikation med privata fastighetsägare, och även kunna ställa krav på dem. Tillsammans gör vi plats för vattnet.

 

Översvämningsplan för Lund

Lund arbetar nu med Översvämningsplan för Lunds kommun som är ute på remiss under våren 2017. Planen ska kartlägga kommunens eventuella svagheter vid extrema regn, tydliggöra övergripande strategier för att minska de negativa konsekvenserna vid skyfall och lyfta frågan så att skyfallsplanering blir en självklar del av samhällsplaneringen.

 

Översvämningsplanen behandlar det vatten som inte hanteras i dagvattensystemet, till skillnad från dagvattenstrategin och dagvattenplanen.

 

Precis som i andra kommuner disponerar kommunen bara en liten del av marken. 30 % av marken inom Lunds stad är allmän platsmark, varav 12 % är parkmark. 70 % är kvartersmark. Därför omfattar planen också strategier för att involvera och höja kunskapen hos privata fastighetsägare.

 

Översvämningsplan för Lunds kommun kommer att kompletteras med åtgärdsplaner för respektive tätort inom kommunen.

Karin Fernström, chef för ledningsnät­avdelningen på VA SYD.