TRAFIK

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Nya spårvägen ryggraden i kunskapsstråket

Om två år ska den vara klar, Lunds nya spårväg. Sträckningen ligger som en ryggrad från stationen, genom universitetsområdena, förbi universitetssjukhuset, stadsdelen Brunnshög fram till de nya forsknings-anläggningarna MAX IV och ESS. En 5,5 km lång resa och en viktig del av stads-utvecklingen i nordöstra Lund.

Tankar på spårvagnar i Lund har funnits länge. De första utredningarna gjordes i slutet av 80-talet och Lundalänken från Lund C till Brunnshög, som nu trafikeras med buss, byggdes redan från början med tanken att det skulle vara möjligt att bygga spårväg längs linjen.

 

Sträckan kallas populärt för Kunskaps­­stråket då den ringlar sig fram genom en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag, alla samlade i ett brett område tillsammans med de nya forskningsanläggningarna MAX IV och den kommande sameuropeiska ESS.

 

Spårvägen blir en ny ryggradsstruktur som kommer att förbinda den medel­tida stadskärnan med det nya Brunnshög och får därmed en bärande roll i den stundande större stadsutvecklingen längs hela sträckan. Fast infrastruktur ger stabilitet åt staden och attraherar andra satsningar i sin närhet.

 

Spårvägsanläggningen är därför inte bara en kollektivtrafiklösning utan också en förutsättning för den planerade stadsutvecklingen längs stråket: Sta­tions­­området och Clemenstorget, sjuk­hus­området, uni­versitetscampus, området kring Ideon och Medicon Village, under bron vid E22 som ska koppla samman staden på bägge sidor motorvägen, och utbyggnaden av Brunnshög.

 

Det är också en förutsättning för att staden ska kunna växa på ett hållbart sätt.

 

Längs kunskapsstråket finns hälften av alla arbetsplatser i Lund och är därför ett av Lunds mest trafikerade stråk. Hit kommer varje dag 55 000 personer som arbetar med vetenskap, forskning, sjukvård, entreprenörskap, innovationer och skapande. Kunskapsstråket präglas av institutioner och arbetsplatser av olika slag, men här finns även caféer, förskolor, hotell och butiker. Skissernas museum, träningscentret Gerdahallen och Vattenhallen Science Centre lockar också allt fler besökare.

 

Malmö-Lund-regionen är numera Sve­riges näst största arbetsmarknadsregion, och Lund är en av de starkast växande tillväxtkärnorna. Kollektivt­rafik­resor mellan Malmö och Lund växer med ca 1 miljon per år och de flesta av pendlarna fortsätter sin resa vidare genom Lund via Kunskapsstråket.

 

Busstrafiken på Lundalänken har sprängt alla prognoser med fler och fler resenärer och resandet har ökat med över 10 procent i snitt år efter år. Max­beläggningen ligger runt 550 resenärer i maxtimmen.

 

Resandet ökar och även om stadens yta växer är den också begränsad, vilket ställer krav på framtidens infrastruktur och stadsplanering. Centralstationen ska byggas om för att klara av resenärsflödena, men även övrig kollektivtrafik som tar människorna vidare måste anpassas.

 

Lund växer med i genomsnitt 1 000 invånare per år och nu när arbetet med nya stadsdelen Brunnshög börjat blir behovet av en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik än mer påtagligt. Spår­vagnar är ett lämpligt alternativ; de tar liten yta i anspråk, har den kapacitet som krävs och övrigt stadsliv kan pulsera tätt inpå spårvagnstrafiken.

 

Spårvägen mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik; asfalt blir gräs på delar av sträckan vilket ger ett grönt stråk som knyter ihop staden som en del i Lunds satsning på en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator och cykelstråk.

 

När Lunds kommun för ett år sedan gjorde en överenskommelse med Sverige­förhand­lingen blev resultatet att staden får totalt halva kostnaden för spårvägen betald av staten. Det innebär att staten medfinansierar spårvägen med ytterligare 74,5 miljoner kronor utöver den medfinansiering på 298,4 miljoner kronor som Lund tidigare fått genom stadsmiljöavtalen.

 

I Sverige­förhand­lingen kom man också överens om att staten dessutom bidrar med 40,75 miljoner kronor till utbyggnaden av sju cykelåtgärder i centrala Lund. (I överenskommelsen förbinder sig Lund att bygga 15 000 bostäder och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen).

 

År 2050, när allt är på plats, beräknas det finnas 50 000 nya invånare och arbetsplatser i Kunskapsstråket.

Längs kunskapsstråket finns hälften av alla arbetsplatser i Lund och blir därför ett av Lunds mest trafikerade stråk. Här en visionsbild vid Sölvegatan.

Spårvägs-anläggningen är inte bara en kollektivtrafik-lösning utan också en förut-sättning för den planerade stads­utvecklingen längs stråket.

Mer info: www.sparvaglund.se

kan du läsa mer om planerna och följa det dagliga arbetet.

Spårvägen blir ett blommande grönt stråk

Satsningen på spårvägen och andra delar i kunskapsstråket har hållbarhet i centrum för att bli en levande miljö, stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i. Spårvägen kommer att bli ett grönt och tilltalande stråk.

 

Spårvagnar är yteffektiva fordon, därför blir det gräs som kommer att känneteckna spårområdet. Hårdgjorda ytor (ytor som kan stöta bort vatten) blir det bara i hållplatser, passager och i stadens mest centrala delar.

 

Gräs ger, utöver en vacker känsla av att se på, en högre biologisk mångfald och påverkar mikroklimatet positivt. Gräset binder partikelföroreningar, dämpar ljud och vibrationer och tar hand om dagvatten på ett naturligt och hållbart sätt.

 

Dessutom markerar gräsbeläggning, tillsammans med den upphöjda ytan och en avgränsande linje, tydligt att ytan är avsedd enbart för spårvagnar - en viktig signal utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.

 

Förutom gräs i spåret ska det planteras träd, buskar och markvegetation i anslutning till tracén. En del av de befintliga träden längs sträckan är tyvärr i dåligt skick och anläggningen av spårvägen blir ett bra tillfälle för förnyelse.

 

Spårvägen blir också ett blommigt stråk. På vissa ställen ska lökväxter planteras i spårgräsytor. Blomnings­perioder överlappas och ger blomprakt över så stor del av säsongen som möjligt. Även en del av restytor kommer att användas för växtplanteringar.