KLOSTERGÅRDEN

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Ny station ger spännande stadsdel

Vid Klostergården i sydvästra Lund ska det byggas en helt ny station för Pågatågstrafik som ska stå klar 2024.

– Med den nya stationen förändras förutsättningarna för stadsdelen och ger Lund stora möjligheter att utveckla hela området, säger Vesna Vasiljkovic, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

– Det är långt kvar dit poängterar hon, men skissar entusiastiskt upp visionerna.

Det är Trafikverket som beslutar om själva stationen och förslaget är att den byggs i höjd med fotbollsplanerna söder om fjärrvärmeverket. Vid stationen kommer en ny gång- och cykeltunnel under spåren att byggas. Placeringen gör att det är nära till bostadsområdena på båda sidor om spåren och nära till Arenan.

 

Stationen kommer att ha 4–6 avgångar i timmen och ger människorna som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne.

 

Behovet av den nya stationen hänger samman med Trafikverkets utbyggnad till fyra spår på sträckan mellan Flackarp och Högevall i Lund.

 

Visionerna och möjligheterna för sydvästra Lund i övrigt förutsätter dock att nuvarande reningsverk i Källby läggs ner och att Lunds avloppsvatten i stället pumpas i tunnlar till  Sjölundaverket i Malmö, något som både VA Syd och Lunds kommun förordar.

 

Området är enormt stort och ligger samtidigt nära stadskärnan, så det finns så många möjligheter för Lund att utvecklas här till en ny blandad stadsdel med stor livskvalitet, många nya bostäder och andra intressanta etableringar, säger Vesna Vasiljkovic.

 

– Vi börjar omvandlingen närmast stationen för att knyta ihop den med befintlig bebyggelse i Klostergården.

 

Ambitionen är att ta tillvara de stora naturkvaliteter som redan finns i området så att det blir en del av staden där rekreation och grönska samspelar med näringsliv och en mer urban miljö. Här kan ett utflyktsmål skapas för alla Lundabor.

 

– Här finns fantastiska förutsättningar för både kultur- och idrottsaktiviteter  och planerna har ett tydligt fokus på att skapa plats för aktiviteterna. Det finns redan nu närmare 30 idrottsföreningar i området.

 

– Att utveckla stadsdelen är ett långsiktigt arbete och under året kommer det att klarna ytterligare hur och i vilka etapper stadsdelen kan utvecklas. Just nu är vi mitt inne i processen att hitta målbilden och den ska vi definiera tillsammans med de boende och andra aktörer i området.

 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan håller på att tas fram och kommer att gå ut på samråd. Men redan förra året och året dessförinnan har planerarna pratat med boende, föreningar och företagare på en serie möten.

 

Området som sådant kommer att kunna börja byggas i samband med att stationen byggs.

Fakta om nya stationen:

Utbyggnaden till fyra spår mellan Malmö och Lund berör de tre stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv, samt Klostergården i Lund där en helt ny station byggs.

 

De två nya spåren, på sträckan Lund-Flackarp, byggs på den västra sidan om dagens spår. Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Hur Klostergårdens station kommer att se ut är ännu inte klart.

 

Mer info: www.trafikverket.se

”Här finns fantastiska förutsättningar för både kultur- och idrottsaktiviteter”

Vesna Vasiljkovic, projektledare

Europeisk arkitekttävling kom med idéer

Genom att vara med i den europeiska arkitekttävlingen Europan har Lunds kommun fått in 22 förslag på hur sydvästra Lund kan utformas.

Europan är en tävling för arkitekter under 40 år, för att stimulera ny arkitektur, som har utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. Sydvästra Lund var ett av de områden arkitekterna kunde skissa på. Förhoppningen var att tidigt i arbetet få innovativa idéer som kan bidra till att utveckla området.

 

22 förslag kom in och fyra förslag vann gehör hos juryn.

 

– Inget av förslagen kommer att genomföras i sin helhet, vilket inte heller var intentionen, men alla fyra förslagen är spännande och en kombination av dem kan bli en fin helhet, säger Vesna Vasiljkovic, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

1:a pris i arkitekttävlingen

Culture Symbiotic sätter den nya stationen i hjärtat av stadsutvecklingen. I direkt anslutning till stationen, någonstans i befintliga industrilokaler, skapas i förslaget ett kulturellt centrum med föreningar, småskaliga företag, kreativa industrier och aktiviteter. Mötesplatsen ger området en stark identitet som kompletterar resten av Lund och blir en attraktiv entré till staden.

 

Illustration: Joanna Hagstedt, David Kiss, Erik Jansson och Simon Wallquist.

Hedersomnämnande

Frontside visar på en modig och långsiktig vision där stadens tydliga entré och nya front mot omkringliggande landskap skapas. Ett stort landskap och gröna promenadstråk längs fronten utvecklas och attraherar Lundabor och människor från hela regionen. Lund får en ny stadsdel med många bostäder, service, mötesplatser. Stadsdelen fungerar som en förlängning av Kunskapsstråket söderut mot Malmö.

 

Illustration: Tadas Jonauskis, Džiugas LUKOŠEVIČIUS, Justina Muliuolyte, Edita Gumauskaité, Justina Sakalauskaité.

2:a pris

Monster Planning föreslår en långsam och organisk utveckling av stationsområdet där initiativ från dem som bor och verkar i området tas om hand och får viktig plats i stadsutvecklingen. En befintlig och icke planlagd BMX-bana behålls. Kolonilotterna utvecklas till ännu fler. Ett center skapas i området och där möjliggör kommunen områdets utveckling i samspel med invånarna i stadsdelen.

 

Illustration: Linus Mannervik, Anders Bennrup, Nicklas Ivarsson, Fredrik Linander, Karin Lindström, Käbi Noodapera Ramel, Niels Pettersson, Malin Svensson, Petra Svensson, David Flygar.

Hedersomnämnande

Playfull Path utvecklar en ny stadsdel mellan järnvägen och Klostergården. Bostäder blandas med rum för aktivitet och idrott. Områdets parkering finns längs järnvägen, täcks med grönt landskap och på det sättet skyddas Klostergården och nya bostäder från buller.

 

Illustration: Johan Navjord, Jonas Berg, Benjamin Gillner, Aron Högberg.