LUND C

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Lunds nya station formas för framtiden

1

3

2

4

Tågresandet och annan kollektivtrafik ökar i snabb takt.

 

En vanlig vardag stiger 40 000 människor av och på tågen på Lund C. Om drygt tio år räknar man med bortåt det dubbla, runt 70 000 resenärer. Stationen är i stort behov av anpassning och modernisering till den utvecklingen.

Det är inte antalet spår som är problemet, men väl allt runt omkring; stationsmiljön för gående, cyklister, stadsbussar, regionbussar, fjärrbussar, bil och taxi. Enbart cykelparkeringen behöver utökas från ca 3 500 till 7 000.

 

– I dag kan man inte säga ”Vi möts vid centralen” för ingen vet var man menar, säger Daniel Hansson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret och projektledare för Lund C. Stationen måste bli tydligare. Centralstationen är kärnan i utvecklingen av Lund C, men också en del av en helhet med till exempel Clemens­torget, där den nya spårvägen ut till universitetsområdena, forskningsanläggningarna och nya stadsdelen Brunnshög kommer att starta.

 

Clemenstorget och Bangatan kan öppnas upp och utvecklas till  två attraktiva stadsrum som flätas ihop med det historiska Lund.

 

Även den västra sidan är en viktig del av helheten och skulle kunna stärkas genom nya lokaler för service och handel. Det är viktigt att inget av den nya stationen uppfattas som en baksida.

 

– Vi måste samla flödena av människor från och till stationen på ett smidigt och naturligt sätt, säger Daniel Hansson. I dag finns det en barriär mellan den östra och västra sidan som vi vill få bort.

 

Det finns tre kopplingar mellan den östra och västra sidan av spårområdet. Den äldsta passagen ligger i söder med en gångtunnel under spåren. I norr, vid nya kommunhuset, finns en väderskyddad bro med trappor ned till spåren. Mitt emellan dem ligger Mittelbron, där den nya stationen kommer att byggas.

 

Själva centralstationen vill man ska upplevas som en sammanhållen byggnad som spänner över spåren vid det läge där Mittelbron i dag ligger, med entréer, fasader och uttryck av hög klass mot både västra och östra Lund.

 

– Men den får inte se ut som en flygplats, stationen måste likna Lund, vara en del av Lund, säger Daniel Hansson.

 

Inbjudan gick ut till 21 olika arkitektkontor att komma in med idéer. Fyra gick vidare, två svenska och två danska, och de har nu kommit in med sina förslag.

 

Nu ska en särskild bedömningsgrupp från Lunds kommun och Jernhusen (bolaget som äger själva stationen) med hjälp av utomstående experter utvärdera förslagen. I sommar beräknar man kunna presentera vilket eller vilka av förslagen som blir aktuella att arbeta vidare med. (Se presentationerna här intill).

 

– I förslagen finns många intressanta idéer på hur stationen och stationsområdet ska utvecklas tillsammans. Vårt mål är att få ett varierat och tryggt område med verksamheter som bidrar till att fler väljer kollektivtrafiken, säger Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen.

 

De här förslagen till den nya stationen är en del av hela det ramprogram som Lunds kommun formulerade för Lund C och som togs fram av stadsbyggnadskontoret tillsammans med Tekniska förvaltningen i Lund för två år sedan. Ramprogrammet ligger till grund för de detaljplaner för området som kommer att tas fram efterhand.

Så här formulerar sig arkitekterna kring sina förslag:

1

Belatchew: Förslaget flyttar upp stationen till planet ovanför spårområdet. Detta för att åstadkomma maximal tydlighet och orienterbarhet men också för att ge tillräckligt utrymme för de stora resenärsflödena.

2

Henning Larsen: Stationen markerar ett skifte från att snabbt susa igenom landskap och städer till att stiga av och till fots bege sig ut i en ny miljö med ett annat tempo.

3

Elding Oscarson C.F. Möller: Takformen löper runt alla fasader. Mot Clemenstorget är skalan anpassad till torgets kvarterssidor. Byggnaden förankras i stenstaden med tegel, ramar in platsen och definierar ett nytt stadsrum längs Bangatan söderut.

4

3XN: Rundade former leder resenärerna smidigt från A till B och ger känsla av genväg. Stationshallen mot Clemenstorget blir Lunds vardagsrum och stadens självklara mötesplats.