Centrala Lund

Följ med på stadsvandring i nya Lund

sid8bild1

- Typiskt för Lund är de informella platserna och de sirliga och sinnliga flödena, säger Malin Sjögren, stadsarkitekt.

Morgondagens Lund byggs nu! I centrum syns gräv­maskiner och innanför avspärrningarna växer det fram nya stadsdelar, spännande förtätningsprojekt, ny centralstation, nya cykelstråk och möjligheter för kultur och gemenskap.
Följ med på stadsvandring i framtidens Lund med stadsarkitekten Malin Sjögren!

Gamla Åhlénshuset
Gamla Åhlénshuset har länge varit ett sorgebarn i Lunds stadskärna. Som stadsarkitekt är jag glad att en ny fastighetsägare nu tar tag i frågan och att vi inlett goda samtal om att ta ett helhetsgrepp kring kvarterets innehåll och gestaltning. Redan nu har Kattesund med sin torghandel och blomsterhandel blivit ett livfullt silningsstråk.

Mårtenstorget
Så länge jag har arbetat i Lund, i tjugo år, har kvarteret Galten funnits med i planerna på förtätning och förädling. Det är ett komplicerat kvarter eftersom här förutom busstorget också ryms en skolgård. Nu verkar det som att planerna blir av där avvägningen mellan kulturhistoriska värden och andra samhällsintressen går mot en bra lösning. Här kommer det att finnas ett underjordiskt garage, ett busstorg för regionbussarna på en del av torget och det planeras för fler bostäder och mer handel och service.

Mårtenstorget rymmer i dag torghandel på dagen och parkering på kvällen. Här har vi precis genomfört åtgärder som möjliggör fler uteserveringar och vi vill fortsätta utvecklingsarbetet för att tillskapa ytterligare mötesplatser och attraktioner på torget.

Ett av förslagen till kvarteret Galten kommer från Marge arkitekter, men det är inte avgjort än hur det blir.

Stadshallen
Stadshallen, som tidigare bland annat rymt turistbyrån, hoppas vi ska kunna få ett ännu mer publikt innehåll. Underhållet är eftersatt, så inför renoveringen passar vi på att ta in förslag på vad man kan göra framöver. I första hand är tanken att byggnaden ska inrymma olika typer av kulturverksamhet, konferens/events och någon form av restaurang eller café. I dag finns två källargarage under huset, som möjligen kan användas på ett mer publikt sätt.

Stortorget
Stortorget är ett av Lunds fyra större torg som vi hanterar i en särskild torgstrategi; de tre övriga är Bantorget, Clemenstorget och Mårtenstorget.

I analysen av hur Lundaborna rör sig i stadsrummet har det kommit fram att det som är identitetsskapande och uppskattat i Lund är de informella platserna och de sirliga och sinnliga flödena. Man vill snirkla sig fram genom staden och det är viktigt att torgen och stråken bidrar till trivsel och umgänge. Vi har till exempel identifierat att Stortorget är vårt ”demokratiska torg” där det ska finnas utrymme för att uttrycka sina åsikter och känsloyttringar, fira gemensamma framgångar och exponera vad som bubblar i Lund. Här samlas man för VinterLund och SommarLund, här finns valstugor och pop-up-utställningar. Och här sitter man också och tar en glass, solar och bara hänger. (Foto: Kennet Ruona)

Kvarteret St Jacob
Kvarteret St Jacob är tänkt att omgestaltas så att det tillgodoser önskan om det sirliga och sinnliga. Här ska man kunna gå in i en passage – där det kanske kan finnas en bistro, en ostbutik eller en liten spännande skoaffär. Nu är innergården i stort behov av underhåll, men de gamla skyddsvärda kulturbyggnaderna bevaras och förädlas och samtidigt förtätar vi kvarteret med nya bostäder och lokaler för handel och restauranger.

Grand Hotel/Bantorget
Bantorget är vårt gröna torg som nu byggs om med mer utsmyckning, sittplatser, uteserveringar och vattenkonst. Grand Hotel har just byggt ut sin veranda med stora fönster som skapar en öppenhet ut till torget och ett stort glasparti som kan vara öppet på sommarhalvåret precis där flygeln står som då kommer att kunna sprida sköna toner över torget. Vid fasaderna har det samtidigt tillskapats möjlighet till sittplatser mot en varm vägg. Grand Hotels nya kiosk mot Lilla Fiskaregatan öppnar till sommaren med förhoppning om att mingelsugna Lundabor ytterligare kommer att befolka torget. (Foto: Truls Bärg)

Nya centralstationen
En ny centralstation ska byggas och landa intill platanerna på Clemenstorget. Med sina 40 000 resenärer som passerar stationen varje dag är detta Sveriges tredje största centralstation. Beräkningar visar att antalet resenärer kommer att fördubblas fram till 2035.
Det gamla tullhuset kommer enligt det vinnande tävlingsförslaget från arkitekterna Elding Oscarson att flyttas en huslängd norrut så att logistiken och flödet från stationsbyggnaden ska kunna löpa smidigt. Norr om tullhuset byggs sannolikt fler bostäder och verksamheter och det nya stationshuset blir en tydlig och generös brygga över till Västra Lund, där vi bland annat har Sockerbruksområdet och så småningom det stora stadsutvecklingsområdet Västerbro. (Visionsbild: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects)

Tingsrätten
Tingsrätten invigs under året. Här har arkitekten och byggherren haft utmaningen att ta hänsyn till olika flöden. Hit kommer åtalade, advokater, åklagare, poliser och allmänhet och säkerhetsaspekten i mötet mellan dessa olika grupper är komplicerad och intrikat. Väster om huset anläggs en vacker vattenspegel som samtidigt bidrar till ett respektavstånd mellan allmänheten och de parter som av olika anledningar befinner sig i en rättsprocess.

Lunds Ljus
Ett gestaltningsprogram för Lunds Ljus har tagits fram där vi beskriver strategier för hur vi vill utveckla vårt förhållningssätt till belysning, både ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv som ett gestaltningskoncept. Ljus ska ge trygghet och vara estetiskt genomtänkt och samtidigt ge oss möjlighet för orientering. På en del ställen kan man också vilja belysa en vacker fasad eller ett vårdträd. Vi vill bidra till att människor rör sig i staden och då behövs det ljus eftersom vi lever i mörker så stor del av året.

Text: Cecilie Östby
Foto: Andreas Gruvhammar