KUNSKAPSSTRÅKET

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Fler hus, fler mötesplatser –

och lättare att röra sig

Nordöstra delen av Lund är som ett koncentrat av utbildning och framtid. Här ligger universiteten, Skånes universitetssjukhus, Ideon, Medicon Village och MAX IV. Här kommer också ESS att ligga och nya stadsdelen Brunnshög.

 

– Hela området utvecklas intensivt och målet är en levande stadsdel, säger Daniel Wasden, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Lund.

Konceptet är förtätning på befintliga parkeringsytor; att bygga nya hus med tydlig karaktär som tillsammans med befintlig bebyggelse skapar en ny struktur. Fasader med butiker och matställen vänds utåt mot de omgivande gatorna och bidrar därmed till ett rikare gatuliv. Stora gaturum förvandlas till stadsgator som tillåter rörelser för alla men på de gående och cyklandes villkor med logiska och lättåtkomliga cykelstråk.

 

Den nya spårvägen kommer att passera här var femte minut och de nio hållplatserna blir viktiga knutpunkter som också skapar levande stadsmiljöer längs stråket. Kontor, undervisnings- och forskarlokaler blandas med bostäder, caféer, restauranger och affärer.

 

– Det kan låta paradoxalt, men samtidigt som vi förtätar området med fler byggnader försöker vi också åstadkomma en större öppenhet i området framför allt genom att bygga bort baksidor, koppla samman och skapa mellanrum och platser som är attraktiva, säger Daniel Wasden.

Helsingkrona nation, Kristianstads nation och Svenska Hus AB har gått samman för 150 nya studentbostäder i sex nya bostadshus. LTH och studentnationernas område kan även bli en mer levande del av staden när det ges plats för verksamheter som kaféer, små butiker, kontor, restauranger eller gym. Den föreslagna bebyggelsen trappas stegvis upp mot parken i öster, från tre till åtta våningar. Avsikten är att ge en gradvis övergång i skala från villabebyggelsen i Professorstaden till institutionsbebyggelsen i LTH-området.

Ideon och Medicon Village

Ideon Science Park är Sveriges första forskningsby. 34 år senare är Ideon en av Europas mest framgångsrika mötesplatser för visionärer, entreprenörer och riskkapital. Ideon förlades alldeles intill Lunds universitet så att vetenskap och forskning naturligt kunde mötas och utvecklas tillsammans med innovatörer och entreprenörer.

 

Ideon består idag av 400 företag med 9 000 medarbetare. Cirka 50 av dessa företag är startups i olika inkubatorprogram, 300 är små- och medelstora företag och ett 50-tal är multinationella företag. Ett tiotal klusterorganisationer har också sin hemvist här. Ideon har fyra fokusområden; framtidens transporter, smarta städer, e-hälsa och smarta material. I en värld där branscher glider samman och utmanas av nya affärsmodeller är denna mångfald av kompetenser Ideons stora styrka. Ideon ägs av Wihlborgs Fastigheter AB, Castellum AB och Vasa­kronan AB, vilket gör att Ideon numera även omfattar Lundaporten, Edison Park och Mobile Heights Center.

 

Tillsammans med senare etableringar som Medicon Village (AstraZenecas gamla forskningslokaler) i området, har det under de senaste vuxit fram en mycket attraktiv samling av innovationsmiljöer.

 

Medicon Villages nya entré. För att betona det nya entrétorget till Medicon Village kommer huvudentrén att flytta till den norra flygeln av torget. Det planeras för service i bottenvåningen och i övrigt forskning och kontorsändamål. Stadslivet på torgplatsen anknyter till upprustningen av Forskarparken och utbyggnaden öster om Sparta för att skapa en ny helhet.

 

Kvarteret Studentkåren 4 och Blekingska nationen. Akademiska hus samarbetar med Blekingska nationen för ca 180 nya studentbostäder, tillsammans med fler funktioner i området och därmed också till en rikare stadsmiljö på Ideon och LTH.

 

Forskarparken. På lång sikt föreslås Forskarparken rustas upp och omvandlas till en högkvalitativ parkmiljö för boende och verksamma i området. Parken kommer att kopplas till den planerade torgplatsen med ny huvudentré in till Medicon Village.

 

Öster om Sparta. Bostäder uppdelade i tre kvarter med tillhörande parkeringar i källare. De högsta höjderna (sju våningar) ut mot Scheele­vägen och lägre höjder mot Sparta. Servicelokaler på bottenvåningarna och tydliga kopplingar i form av gång och cykelvägar mellan Sparta och den nya bebyggelsen.

Trafikplats Ideon. När Ideon växer och förtätas behövs en kapacitetsförstärkning på E22:an. En ny av- och påfart till motorvägen kommer att placeras mellan Lund Norra och Gastelyckan. Planeras vara klart runt 2020.

 

Ideontorget. Ideontorget planeras bli områdets viktigaste offentliga rum. Syftet är att skapa möjligheter för fastighetsägarna att förtäta med kontor, handel och centrumverksamheter kring torget. På torget ligger den planerade spårvägshållplatsen på Ideon. I den aktuella detaljplanen föreslås även en utökning av Hotell Ideon Gästeri.

 

Axis Communications nya huvudkontor. 42 000 kvadratmeter med 1 300 arbetsplatser i norra delen av Ideonområdet. Kontorshuset är byggt utefter en kvartersstruktur med fasader längs med Emdalavägen. I bottenvåningen lokaler för till exempel pub, gym och restaurang. Huvudentrén förläggs i den östra byggnaden invid en torgyta längs Emdalavägen. Beräknas inflyttningsklart våren 2019.

Mellan forsknings-anläggningarna Max IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund byggs stadsdelen Science Village Scandinavia.

 

Wihlborgs har vunnit en mark­anvisnings-tävling och uppför nu områdets ikonbyggnad ”Space”.

Helsingkrona nations student­bostadshus på 13 våningar, ritat av Fojab Arkitekter, vann stadsbyggnadspriset 2015 och har blivit ett nytt landmärke i Lund.

Norra universitetsområdet

Området motsvaras i stora drag av Lunds tekniska högskolas campus, med Tornavägen i väster och Ole Römers väg i öster. Här blir spårvägs-hållplatsen Universitets-platån ett nytt pulserande centrum för det väl-befolkade området. Utveck­lingen går mot nya bostäder, ett attraktivt parkområde och en successivt allt mer bilfri trafikmiljö.

 

Helsingkrona nation byggde här ett 13-våningshus för student­­bo­städer och vann Lunds stadsbyggnadspris 2015.

 

Sydvästra LTH. Helsingkrona nation, Kristianstad nation samt Svenska Hus AB har gjort en gemensam ansökan för nya studentbostäder, andra bostäder och kommersiella lokaler för att stärka upplevelsen av ett modernt, attraktivt och levande campus-område.

Södra universitetsområdet

Lunds universitet står inför en stark utbyggnad. Här behövs attraktiva miljöer för såväl utbildning, forskning och innovation som för boende, studentliv och stadsliv.

 

Lunds universitet och Akademiska Hus har tagit fram en långsiktig plan. Strategierna är att skapa möten och utveckling med funktionsmix, använda grönska som stadsbyggnadselement, stärka Kunskapsstråket och tvärstråk, integrera med strategisk förtätning och vitalisera med täta och aktiva stadsrum.

 

Forum Medicum. En om- och tillbyggnad till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är planerad. Målet med tillbyggnaden på ca 15 000 kvadratmeter är att skapa en samlad miljö för undervisning och den hälsovetenskapliga forskningen för fakulteten i Lund. Akademiska Hus och Lunds universitet har utsett arkitektkontoret Henning Larsen Architects.

 

Projektet Forum Medicum är en stor strategisk satsning för den Medicinska fakulteten och för hela universitet. Det framtida centrumet kommer att samla alla fakultetens studenter under ett tak och knyta hälsovetenskaplig, klinisk och experimentell medicinsk forskning närmare varandra.

På en sydvästvänd tomt alldeles intill Tunaparken, med närhet till LTH, Ekonomi­centrum och Ideon, bygger LKF 53 ungdomslägenheter i hus med 5 våningar.

Sjukhusområdet

En viktig del i utvecklingen är spårvägens hållplats vid universitets­sjukhuset men också de olika stråk som passerar området; Kunskaps­stråket som sträcker sig genom Helgona­backen och längs Sölve­gatan, men även det tvärgående sjukhusstråket.

 

Här förväntas flest människor att röra sig och mötas. Därför kommer byggnader och deras entréer att vändas mot stråken och ha lokaler i öppna bottenvåningar och service som vänds utåt. Kommersiell service vänds ut mot gatorna och samlas vid spårvagnshållplatsen.