VÄSTER

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Anonyma industriområdet blir ny stadsdel

Den nya stadsdelen med 3 000–4 000 bostäder blir en del av innerstaden, nära Lund C och centrum och stort som halva Hyllie.

En stor del av Lunds industrihistoria och en del av Lunds identitet finns i området kring Öresundsvägen, västerut från stationsområdet. Ett traditionellt industriområde som stegvis kommer att förvandlas till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur och service.

Lund växer inifrån och ut och omvandlingen av Öresundsvägens verksamhetsområde börjar med den östra delen, som tydligt kopplar området till Lunds centrum och Lund C och länkar dessutom samman bostadsområdena Väster och Kobjer.

 

Den nya stadsdelen med 3 000–4 000 bostäder blir en del av innerstaden, nära Lund C och centrum och stort som halva Hyllie. Björn Abelson, ordförande i byggnadsnämnden, har kallat förvandlingen för ”den största förtätningen i Lunds kommun i modern tid”.

 

Stadsomvandlingen sker inifrån och ut, med början vid Sockerbruksområdet och Kung Oscars bro och fortsätter vidare bort mot Mobiliarondellen.

 

– Området, som i dag egentligen är ganska anonymt, ska bli som en naturlig fortsättning på innerstaden västerut och få en framtida karaktär format av gammalt och nytt, av bostäder, arbetsplatser, kultur och service, säger Carolina Lundberg, arkitekt och projektledare för den fördjupade översiktsplanen.

 

Det gröna stråket längs en axel i Bjerredsparkens förlängning blir den nya pulsåder genom området som samlar områdets stadsliv och publika målpunkter samtidigt som det blir enklare att gå, cykla eller åka kollektivt mellan centrum och stadens västra delar. I framtiden eventuellt spårväg. Tre hållplatser finns inritade: En i den östra delen nära Bryggaregatan, en mitt i området och en nära Mobilia och Nova. Spårvägen skulle på sikt kunna fortsätta till Bjärred eller Lomma.

 

När det gäller de nuvarande verksamheterna i området pågår samtal med områdets fastighetsägare och verksamheter. Att stegvis flytta verksamheter för att skapa ett bostadsområde innebär också att man måste hitta nya områden för de verksamheterna.

 

– Vi ser gärna att många är kvar, och vi för nu en mer eller mindre daglig dialog med fastighetsägarna. I många av husen kommer det att finnas plats för verksamheter på bottenplan, som det gör i innerstaden, säger projektledare Håkan Samuelsson.

 

Det här blir inte bara ett bostadsområde. Vi vill se en typisk innerstadsstadsdel där man kan arbeta och bo i samma stadsdel, men också hitta kulturutbud och fritidsaktiviteter.

 

Den nya stadsdelen ska präglas av kreativitet, kraft och lokalt engagemang och därför är sysselsättningen här lika viktigt som bostäder. Områdets industrihistoria ska leva vidare, utvalda kulturmiljöer bevaras och etablering av nya, småskaliga verksamheter stimuleras. Bebyggelsen ska väva samman dåtid, nutid och framtid till en för Lund unik karaktär.

 

Två nya grundskolor planeras på området, men det kommer även att finnas behov av ett antal förskolor.

 

Utvecklingen av det gamla industriområdet bär hållbarhetens prägel med bland annat parker och stråk med grönska och vatten, ett bilsnålt boende och hållbar mobilitet. Därför är också arbetet med Öresundsvägen med i CityLab Action 2017, ett nationellt program för hållbar stadsutveckling där kommuner, offentliga organisationer och fastighetsägare samlas kring ett antal spjutspetsprojekt för att dela erfarenheter och utveckla nya möjligheter.

 

– Även om genomförandeprocessen är lång är det nu vi går från allmän plan till konkreta förslag, säger Håkan Samuelsson.

 

Planen för Öresundsvägens verksamhetsområde är en så kallad fördjupad översiktsplan och nu finns en utställningshandling på Lunds hemsida, sista dag att lämna synpunkter är 7 juni. Slutligt beslut kan tas först vid årsskiftet. Den fördjupade översiktsplanen formulerar målbild och framtida inriktning. Efterföljande detaljplaner konkretiserar och är juridisk bindande. Om detaljplanerna inte överklagas så kan byggstart av östra delen påbörjas 2018-2019, med första inflyttning 2020.

CityLab Action 2017

Hållbarhet är ledord i förvandlingen av Öresundsvägens industriområde. Därför deltar projektet i CityLab Action 2017, ett forum för kommuner, offentliga organisationer och fastighetsägare att samverka inom och ett unikt stöd för hållbarhetsarbetet.

 

Under sex tvådagarsträffar och via ett digitalt forum delas kunskap och erfarenheter mellan deltagarna. Experter inom hållbar stadsutveckling bidrar med inspiration och kunskap. Efter medverkan i programmet kan projekten, om de vill, certifiera hållbarhetsarbetet.

 

Stadsutvecklingsprojekten ökar kunskapen inom bland annat:

– Ekosystemtjänster.

– Motverkning av segregation.

– Hur man skapar nya arbets­tillfällen.

– Hur man får ihop alla frågor i en effektiv process.

– Uppföljning och säkerställning av genomförandet.